Giỏ hàng

Trung Kien earthenware pot Sen Vang

LIÊU CƠM

MC-LC27 Liễn cơm Minh châu 27 (có vành)

Kích thước: 27.0x9.0cm

Trọng lượng: 2210.40g

View more
Contact us
LIÊU CƠM

MC-LC18 Liễn cơm Minh châu 18 (có vành)

Kích thước: 18.3x7.7cm

Trọng lượng: 1457.30g

View more
Contact us
LIÊU CƠM

MC-LC14 Liễn Minh châu 14

Kích thước: 14.4x6.3cm

Trọng Lượng: 394.00g

View more
Contact us
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top