Giỏ hàng

Minh Chau earthenware pot Sen Vang

Bát Cơm
View more
Contact us
Bát tô


View more
Contact us
Bình mắm


View more
Contact us
Đĩa bằng


View more
Contact us
Đĩa bằng


View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D14 Đĩa bằng Minh Châu  14

Kích thước 35.0x3.2cm

Trọng lượng: 1405.70g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D12 Đĩa bằng Minh Châu  12

Kích thước 31.0x3.0cm

Trọng lượng: 1046.20g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D11 Đĩa bằng Minh Châu  11

Kích thước 28.0 x2.7cm

Trọng lượng: 797.40g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D10 Đĩa bằng Minh Châu  10

Kích thước 25.0x2.4cm

Trọng lượng: 615.90g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D09 Đĩa bằng Minh Châu  9

Kích thước 22.0x2.7cm

Trọng lượng: 495.90g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D08 Đĩa bằng Minh Châu  8

Kích thước 20.0x2.3cm

Trọng lượng: 359.90g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D07 Đĩa bằng Minh Châu  7

Kích thước 18.5x2.0cm

Trọng lượng: 280.90g

View more
Contact us
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top