Giỏ hàng

Minh Chau ceramic tea set high quality

Bình mắm


View more
Contact us
BT - 01
View more
Contact us
BT - 02
View more
Contact us
BT-03
View more
Contact us
BT-05
View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D14 Đĩa bằng Minh Châu  14

Kích thước 35.0x3.2cm

Trọng lượng: 1405.70g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D12 Đĩa bằng Minh Châu  12

Kích thước 31.0x3.0cm

Trọng lượng: 1046.20g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D11 Đĩa bằng Minh Châu  11

Kích thước 28.0 x2.7cm

Trọng lượng: 797.40g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D10 Đĩa bằng Minh Châu  10

Kích thước 25.0x2.4cm

Trọng lượng: 615.90g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D09 Đĩa bằng Minh Châu  9

Kích thước 22.0x2.7cm

Trọng lượng: 495.90g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D08 Đĩa bằng Minh Châu  8

Kích thước 20.0x2.3cm

Trọng lượng: 359.90g

View more
Contact us
ĐĨA BẰNG

MC-D07 Đĩa bằng Minh Châu  7

Kích thước 18.5x2.0cm

Trọng lượng: 280.90g

View more
Contact us
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top